Rakennus Paumer Oy

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja
tietosuoja-
seloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 4.10.2022 soveltaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteita.

1. Rekisterinpitäjä

Rakennus-Paumer Oy, Teknologiantie 1 A 213, 90590 Oulu
p: 0400 745 339 / Timo Rautiainen
www.rakennus-paumer.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Yrityksen nettisivustolla on lomake, jonka kautta lähetettyjen rekrytointilomakkeiden tiedot otetaan talteen varten.

Lähettämällä lomakkeen tiedot, lähettäjä antaa lupansa tallettaa ja käyttää lähetettyjä tietoja vain rekrytointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Tietojen läpikäymisen ja mahdollisen yhteydenoton tai hakemuksen hylkäyksen jälkeen tietoja ei tallennetta eikä säilytetä.

Yrityksen sivuilla on käytössä Google-analytiikka, jonka perusteella voidaan tehdä analyysiä kävijöistä ja kävijämääristä. IP-osoitteita ei tallenneta, eikä yhdistetä henkilötietoihin.

3. Rekisterien tietosisältö

Rekrytointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatillinen koulutus, mitä tehtävää on hakemassa, toivottu työskentelypaikkaunta, nykyinen työnantaja, aikaisempi työkokemus, mahdolliset lisätiedot kuten erityisosaaminen tai vapaaehtoisesti annettavat tiedot hakijasta.

Verkkosivustolla kävijöiden IP-osoitteita ei tallenneta eikä sivustovierailujen analytiikkaa käytetä tunnistamistarkoituksiin. Palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Markkinoinnin käyttöön kerätään muualta kuin nettisivustolta mahdollisia yritys- ja yhteyshenkilötietoja. Näitä tietoja ovat yrityksen nimi ja nettisivu, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja mahdollisesti email-osoite.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Näitä tietoja voidaan käyttää yhteenottotarkoituksiin markkinointitarkoituksissa.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mitään kerättyjä tietoja ei luovuteta muille tahoille.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään huolellisesti ja tietoturvakeinoin suojassa. Rekrytointia varten kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä pääse käsittelemään muut, kuin rekrytoinnista vastaavat tahot. Asiakasrekisteri on tarkoitettu vain markkinoinnin ja yritysjohdon käyttöön.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tai poistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö lähetetään osoitteeseen timo.rautiainen@rakennus-paumer.fi. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan tarvittaessa. Vastaus annetaan EU:n tietosuja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.